مدیریتی

ادامه مطلب
مدیریت مالی توسعه افق پاینده وابسته به گروه صنعتی گلرنگ

مدیریت مالی توسعه افق پاینده وابسته به گروه صنعتی گلرنگ

ادامه مطلب
مدیریت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش استان آذربایجانشرقی

مدیریت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش استان آذربایجانشرقی

ادامه مطلب
مدیریت بهره برداری و راه اندازی مجتمع تجاری تفریحی فلورانس

مدیریت بهره برداری و راه اندازی مجتمع تجاری تفریحی فلورانس

ادامه مطلب
مدیریت بهره برداری و راه اندازی مجتمع تجاری تفریحی آمازون

مدیریت بهره برداری و راه اندازی مجتمع تجاری تفریحی آمازون