مدیریت بهره برداری و راه اندازی مجتمع تجاری تفریحی فلورانس