مدیریت مالی توسعه افق پاینده وابسته به گروه صنعتی گلرنگ