مدیریت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش استان آذربایجانشرقی